O fragmento galego do Livro de Tristan

Pilar Lorenzo Gradín y Susana Tavares Pedro, ed., O fragmento galego do “Libro de Tristan”, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2017.

Livro de Tristan

 

Durante décadas, o pergamiño que contiña o fragmento galego do Livro de Tristan deuse por perdido, mais, afortunadamente, o prezado testemuño – que era proba directa da circulación da V. II do Tristan en prose francés no occidente ibérico – non desaparecera, senón que tan só estaba descolocado no Arquivo Histórico Nacional de Madrid, onde foi localizado a finais do ano 2009. Esta publicación parte da consulta directa do pergamiño para ofrecer unha nova proposta de edición paleográfica e crítica do texto transmitido no célebre bifolio.

 

Pilar Lorenzo Gradín é Catedrática de Filoloxía Románica na Universidade de Santiago de Compostela. As súas investigacións céntranse, sobre todo, no estudo da lírica galego-portuguesa dende unha perspectiva comparada e na edición de textos trobadorescos. Entre as súas publicacións destacan os seguintes volumes: La canción de mujer en la lírica medieval (1990), A cantiga de amigo (en colaboración con M. Brea, 1998) e Don Afonso Lopez de Baian. Cantigas (2008).

Susana Tavares Pedro, Doutora en Paleografía e Diplomática, é Profesora auxiliar convidada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Como paleógrafa, colaborou en diversos proxectos de edición de textos de todas as épocas, desde o espolio literario de Fernando Pessoa aos documentos visigóticos portugueses dos séculos IX e X, pasando pola Chancelería de D. João II e os cancioneiros galego-portugueses. A súa tese foi publicada co título As ‘notícias’ medievais portuguesas (2013).

Anuncios

O fragmento galego do Livro de Tristan

Pilar Lorenzo Gradín y Susana Tavares Pedro, O fragmento galego do Livro de Tristan, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2017.

Durante décadas, el pergamino que contenía el fragmento gallego del Libro de Tristan se dio por perdido pero, afortunadamente, este apreciado testimonio (prueba directa de la circulación del Tristan en prose francés en el occidente ibérico), no había desaparecido, sino que se encontraba descolorado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, donde fue localizado a finales de 2009. Esta publicación parte de la consulta directa del pergamino y ofrece una nueva propuesta de edición paleográfica y crítica del texto que transmite el célebre bifolio. [Texto traducido del que figura en la cuarta de cubiertas]